24/7 Nødhjælp:
Vælg sprog

Persondatameddelelse

Vi går op i dine personoplysninger

AWP P&C S.A. – Dutch Branch (“vi, “os” “vores”), en del af Allianz Partners SAS, er et godkendt forsikringsselskab, som leverer forsikringsprodukter og tjenester på tværs af landegrænserne. For os har det høj prioritet at beskytte dit privatliv. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred og hvilken type personoplysninger, der bliver indsamlet, forklarer hvorfor de indsamles og hvem de deles med eller videregives til. Læs venligst meddelelsen omhyggeligt.

1. Hvem er den dataansvarlige?

En dataansvarlig er den enkeltperson eller juridiske person, der kontrollerer og har ansvaret for at opbevare og anvende personoplysninger i papirfiler eller elektroniske filer. Vi er den dataansvarlige for personoplysninger i forbindelse med din forsikring som defineret i relevant databeskyttelseslovgivning og forordninger.

2. Hvilke personoplysninger bliver indsamlet?

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger tilhørende dig: navn, person-ID, adresse, ophold, fødselsdato, køn, nationalitet, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om bankkonto, medicinske oplysninger, pasoplysninger, rejsested og resultaterne af svig og screening for sanktioner.

Medicinske oplysninger behandles, når vi hjælper dig i tilfælde af hospitalsindlæggelse, alvorlige ulykker eller død. Hvis det anses for nødvendigt, kan hjælpeteamet anmode om personoplysninger fra den forsikrede, familie eller andre relevante personer. De kan give disse oplysninger til de personer, der udfører lægelig behandling.

3. Hvordan indhenter vi og anvender dine personoplysninger?

Vi indsamler og anvender dine personoplysninger, som du giver os, og som vi modtager om dig (som forklaret nedenfor) til et antal formål og med dit udtrykkelige samtykke, medmindre gældende love og forordninger ikke kræver, at vi indhenter dit udtrykkelige samtykke, som vist nedenfor:

Formål

Dit udtrykkelige samtykke?

Administration af forsikringsaftaler (f.eks. tilbud, forsikringstegning, skadebehandling)

Nej

At administrere inkasso

Nej

Statistisk analyse og forbedring af produkt eller ydelse

Nej

Til automatisk beslutningstagning for at afgøre præmien baseret på din alder eller adresse, og for at træffe afgørelser om din brug af computerbaseret teknologi, såsom vurdering af hvilke produkter, der kunne være de bedste for dig.

Ja, hvis der er behov for det. Hvor vi har behov for at behandle dine persondata for at kunne tegne din forsikring og/eller behandle dit krav, vil vi dog ikke indhente dit udtrykkelige samtykke.

Svig, hvidvask, forebyggelse af finansiering af terrorisme og opdagelse

Nej

Overholde eventuelle retlige forpligtelser (f.eks. skat, regnskab og administrative forpligtelser)

Nej

At viderefordele risikoen ved hjælp af reassurance og medforsikring

Nej

At sende dig et forslag om fornyelse inden udløbsdatoen for din forsikringspolice. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, kan du gøre indsigelse ved at kontakte os som angivet i afsnit 9.

Nej

Som nævnt ovenfor vil vi til de ovenfor anførte formål behandle personoplysninger, som vi modtager om dig fra offentlige databaser, tredjeparter såsom mæglere og partnere, andre forsikringsgivere, kreditoplysningsbureauer og bureauer der bekæmper svig, leverandører af analyser, leverandører af søgeoplysninger, taksatorer, syns- og skønsmænd, formidlere, myndigheder, til hvem der er uddelegeret opgaver, advokater.

Til de ovenfor anførte formål, hvor vi har anført, at vi ikke kræver dit udtrykkelige samtykke, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser og/eller for at overholde vores retlige forpligtelser. For eksempel hvis behandling er påkrævet:

Til opfyldelse af en aftale, eller hvis du anmoder om behandlingen for at indgå aftalen,

Til beskyttelse af dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser,

For at overholde en retlig forpligtelse, som du er underlagt,

Af hensyn til offentlighedens interesse eller i vores udøvelse af officiel myndighed, og

Til legitime interesser for AWP P&C S.A – Dutch Branch eller en tredjepart (medmindre dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder har forrang). Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger, henvises til afsnit 9.

Vi har behov for dine personoplysninger, hvis du ønsker at købe vores produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker at give os dem, er det ikke sikkert, at vi kan levere de produkter og tjenester, du anmoder om, du kan være interesseret i, eller tilpasse vores tilbud til dine særlige krav.

4. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles på en måde, der er forenelig med de ovenfor anførte formål. Til de anførte formål kan dine personoplysninger videregives til parter, der driver virksomhed som tredjeparts dataansvarlige, såsom: Offentlige myndigheder, andre selskaber i Allianz Group, andre forsikringsgivere, reassurandører, forsikringsformidlere/mæglere og banker

Til de anførte formål kan vi også dele dine personoplysninger med de parter, der driver virksomhed som databehandlere i henhold til vores instruks, såsom: andre selskaber i Allianz Group, tekniske konsulenter, eksperter, advokater, taksatorer, reparatører, læger, samt serviceselskaber der udfører drift (krav, IT, post, dokumentstyring).

Endelig kan vi dele dine personoplysninger i tilfælde af en påtænkt eller faktisk omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller anden ordning gældende for alle eller en del af vores virksomhed, aktiver eller aktier (herunder under eventuelle insolvensbehandlinger eller lignende) og for at overholde retlige forpligtelser, herunder over for den relevante ombudsmand, hvis du fremsætter en klage over det produkt eller den tjeneste, vi har ydet dig.

5. Hvor bliver mine personoplysninger behandlet?

Dine personoplysninger kan behandles både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af de parter, som er anført i afsnit 4 ovenfor, dog altid med forbehold af aftalemæssige begrænsninger angående fortrolighed og sikkerhed i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og forordninger. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til parter, der ikke er bemyndigede til at behandle dem.

Når vi overfører dine personoplysninger til behandling uden for EØS af et andet selskab i Allianz Group, gør vi dette på baggrund af Allianz’ godkendte bindende selskabsregler kendt som Allianz Standard for Privatlivets Fred (Allianz’ BCR), der sætter tilstrækkelig beskyttelse for personoplysninger og som er juridisk bindende for selskaber i Allianz Group. Allianz’ BCR og listen over de selskaber i Allianz Group, der overholder dem kan ses her https://www.allianz-assistance.dk/corporate/dk/ Hvor Allianz’ BCR ikke gælder, tager vi i stedet skridt til at sikre, at overførslen af dine personoplysninger uden for EØS får et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som de gør i EØS. Du kan finde ud af, hvilke garantier vi påberåber os for sådanne overførsler (f.eks. standardkontraktbestemmelser) ved at kontakte os som anført i afsnit 9 nedenfor.

6. Hvad er dine rettigheder hvad angår dine personoplysninger?

Hvis gældende lov eller forordning tillader det, har du retten til at:

  • Få indsigt i de personoplysninger, der opbevares om dig og få oplysningernes oprindelse at vide, formål og afslutning af behandlingen, nærmere oplysninger om dataansvarlig(e), databehandler(e) og de parter, som oplysningerne kan videregives til,
  • Til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvor dine personoplysninger behandles med dit samtykke,
  • Opdatere eller berigtige dine personoplysninger, således at de altid er nøjagtige,
  • Slette dine personoplysninger fra vores registre, hvis de ikke længere er nødvendige til de nedenfor anførte formål,
  • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvor du har gjort indsigelser mod nøjagtigheden af dine personoplysninger, i det tidsrum, der gør det muligt for os at bekræfte deres nøjagtighed,
  • Indhente dine personoplysninger i elektronisk format til dig eller din nye forsikringsgiver, og
  • Fremsætte en klage til os og/eller den relevante databeskyttelsesmyndighed.

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os som anført i afsnit 9 nedenfor og give os dit navn, e-mailadresse, identifikation, policenummer og formålet med din anmodning.

7. Hvordan kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis gældende lov eller forordning tillader det, har du retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger, eller meddele os, at vi skal ophøre med at behandle dem (herunder med henblik på direkte markedsføring). Når du har informeret os om denne anmodning, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre det er tilladt i henhold til gældende love og forordninger.

Du kan udøve denne ret på samme måde som dine øvrige rettigheder anført i afsnit 6 ovenfor.

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger i syv år fra den dato, hvor forsikringsforholdet ophører eller fra betalingen af kravet eller afklaringen på klagen, medmindre en længere opbevaringsperiode kræves eller som loven tillader det.

Vi beholder ikke dine personoplysninger længere, end det er nødvendigt, og vi opbevarer dem kun til de formål, som de blev indhentet til.

9. Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi anvender dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail eller brev som følger:

AWP P&C S.A. – Dutch Branch

Data Protection Officer

Postbus 9444

1006 AK Amsterdam

E-mail: privacy.dk@allianz.com

10. Hvor ofte opdaterer vi denne meddelelse om privatlivets fred?

Vi gennemgår regelmæssigt denne meddelelse om privatlivets fred. Vi sikrer, at den seneste version er tilgængelig på vores hjemmeside https://www.www.allianz-assistance.dk/dk/databeskyttelse/databeskyttelse, og vi fortæller dig det direkte, når der er en væsentlig ændring, der kan berøre dig. Denne meddelelse om privatlivets fred blev senest opdateret 24.maj 2018.

_____________________________________

Hvordan kan vi hjælpe?

Millioner af mennesker sætter deres lid til os! Med 1 sagsbehandling hvert 2. sekund er Allianz Assistance førende i verden inden for forsikring og assistance.

FØLG OS OVER HELE VERDEN

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

Allianz Global Assistance rejseforsikring er tegnet af AWP P&C S.A. - Dutch Branch, opererer som Allianz Global Assistance Europe med kontorer på Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Nederlandene. Registreret ved de hollandske myndigheder for de finansielle markeder (AFM) nr. 12000535, selskabsnr. 33094603.

AWP P&C S.A. er autoriseret af Autorité de Contrôle Prudential i Frankrig og er reguleret af det danske Finanstilsyn i forbindelse med udførelsen af forretninger Danmark.